ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 14.10. Slunce je ve znamení Váhy a Luna  je ve znamení Beran. V 18:25, GMT+1 přejde Luna do znamení Býk. Ráno je sextil  Merkuru a Saturnu (08:57, GMT+1). Dopoledne je dále kvadratura Slunce a Uranu (09:36, GMT+1). Dnes si hlídejte formulace ve všech závazných dokumentech, které podpisujete.  Čert je jako obvykle v detailu.

Úterý 15.10.  V noci nad ránem je konjunkce Luny a Uranu (04:30, GMT+1). Dopoledne nastane konjunkce Luny a Venuše (10:34, GMT+1). Večer je pěkný trigon Luny a Saturnu (22:46, GMT+1). Přes den to běží skoro samo, večer je vhodný pro porady.

Středa 16.10. V noci nastane trigon mezi Venuší a Neptunem (00:46, GMT+1). Dopoledne je trigon Luny a Pluta (10:38, GMT+1).  Oba dva trigony signalizují positivní přístup k problémům dneška. Jen se prosím nerozdejte všem a ze všeho.

Čtvrtek 17.10. Ráno přejde Luna do znamení Blíženci (04:31, GMT+1). Přes den bez aspektů až večer je pěkný trigon Luny a Marta Mars (21:12, GMT+1). Komunikace bude běžet hladce jen tlak v diskusích bude poněkud enormní. Nedejte se ani dnes ani zítra.

Pátek 18.10.  Před polednem je kvadratura Luny a Neptunu (11:26, GMT+1). Večer je další aspekt a to opozice Luny a Jupiteru (19:59, GMT+1). Poněkud zmatený průběh dne. Nechte to plynout raději samospádem. Potom to bude OK.

Sobota 19.10. Po poledni přejde Luna do znamení Raka (12:44, GMT+1). Večer je sextil Luny a Uranu (21:48, GMT+1). Lenivý den i pro aktivní lidi. Věnujte se údržbě své a svých věcí.

Neděle  20.10.  V noci je sextil Merkuru a Pluta (00:19, GMT+1). Odpoledne je sextil Venuše a Saturnu (16:00, GMT+1). Dnes se budou zřejmě tvořit  další plány na příští měsíce. Také milostné vztahy se budou přehodnocovat. Co uděláte bude jen dobře.

 

Předpověď  - Forecast weekly :

Monday 14.10. The sun is under the sign of Libra, and Luna is under the sign of Aries. At 18:25, GMT + 1 passes Luna into the Taurus sign. Morning is sextil of Mercury and Saturn (08:57, GMT + 1). In the morning there is also a quadrature of the Sun and Uranus (09:36, GMT + 1). Watch the wording in all the binding documents you sign today. The devil is as usual in detail.

Tuesday 15.10. At night in the morning there is a conjunction of Luna and Uranus (04:30, GMT + 1). In the morning there will be a conjunction of Luna and Venus (10:34, GMT + 1). The evening is nice trigon of Luna and Saturn (22:46, GMT + 1). During the day it runs almost alone, the evening is suitable for meetings.

Wednesday 16.10. At night there will be a trigon between Venus and Neptune (00:46, GMT + 1). In the morning is the trigon of Luna and Pluto (10:38, GMT + 1). Both trigons signal a positive approach to today's problems. Just please don't give away everyone and everything.

Thursday 17.10. In the morning, Luna turns to Gemini (04:31, GMT + 1). During the day without aspects until evening is nice trigon Luna and Marta Mars (21:12, GMT + 1). Communication will run smoothly only the pressure in discussions will be somewhat enormous. Don't give up today or tomorrow.

Friday 18.10. Before noon is the quadrature of Luna and Neptune (11:26, GMT + 1). The evening is another aspect of the opposition of Luna and Jupiter (19:59, GMT + 1). Somewhat confused course of the day. Let it flow by gravity. Then it will be OK.

Saturday 19.10. After noon, Luna will change to Cancer (12:44, GMT + 1). The evening is sextil of Luna and Uranus (21:48, GMT + 1). Lazy day even for active people. Take care of your and your things.

Sunday 20.10. At night is sextil Mercury and Pluto (00:19, GMT + 1). In the afternoon there is a sextile of Venus and Saturn (16:00, GMT + 1). Today, there are likely to be plans for the next months. Love relationships will also be reviewed. What you do will be just fine.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Copyright © 2002-2019 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   October 2019

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

Montag 14.10. Die Sonne steht im Zeichen der Waage und Luna steht im Zeichen des Widders. Um 18:25 Uhr GMT + 1 übergibt Luna das Zeichen Stier. Morgen ist Sextil von Merkur und Saturn (08:57, GMT + 1). Am Morgen gibt es auch eine Quadratur von Sonne und Uranus (09:36, GMT + 1). Beachten Sie den Wortlaut in allen verbindlichen Dokumenten, die Sie heute unterschreiben. Der Teufel ist wie immer im Detail.

Dienstag 15.10. Nachts am Morgen gibt es eine Konjunktion von Luna und Uranus (04:30, GMT + 1). Am Morgen wird es eine Konjunktion von Luna und Venus geben (10:34, GMT + 1). Der Abend ist schön trigon von Luna und Saturn (22:46, GMT + 1). Tagsüber läuft es fast alleine, abends eignet es sich für Besprechungen.

Mittwoch 16.10. Nachts gibt es ein Trigon zwischen Venus und Neptun (00:46, GMT + 1). Am Morgen ist der Trigon von Luna und Pluto (10:38, GMT + 1). Beide Trigone signalisieren eine positive Annäherung an die heutigen Probleme. Nur bitte nicht alles und jeden verraten.

Donnerstag, 17.10. Am Morgen wendet sich Luna an Gemini (04:31, GMT + 1). Tagsüber ohne Aspekte bis zum Abend ist schön Trigon Luna und Marta Mars (21:12, GMT + 1). Die Kommunikation wird reibungslos verlaufen, nur der Druck in den Diskussionen wird etwas gewaltig sein. Gib heute oder morgen nicht auf.

Freitag, 18.10. Vor Mittag ist die Quadratur von Luna und Neptun (11:26, GMT + 1). Der Abend ist ein weiterer Aspekt der Opposition von Luna und Jupiter (19:59, GMT + 1). Etwas verwirrter Tagesverlauf. Lassen Sie es durch die Schwerkraft fließen. Dann wird es OK sein.

Samstag 19.10. Nach dem Mittag wechselt Luna zu Krebs (12:44, GMT + 1). Der Abend ist Sextil von Luna und Uranus (21:48, GMT + 1). Fauler Tag auch für Aktive. Pass auf dich und deine Sachen auf.

Sonntag 20.10. In der Nacht ist Sextil Merkur und Pluto (00:19, GMT + 1). Am Nachmittag gibt es ein Sextil von Venus und Saturn (16:00, GMT + 1). Heute ist mit Plänen für die nächsten Monate zu rechnen. Liebesbeziehungen werden ebenfalls überprüft. Was Sie tun, wird in Ordnung sein.

 

Aus der Sicht der Astrologie

 

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Forecast from 13.10.2019

TESIS

Říjen 2019, October 2019

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3