Sluneční vítr je proud částic, který vychází ze Slunce. Má obvykle rychlost asi 450 km/s (1,5 ‰ rychlosti světla). Pochází-li z jiných hvězd než z našeho Slunce, je nazýván hvězdný vítr.

     Zdrojem slunečního větru je sluneční korona. Její teplota je tak vysoká, že zdejší částice mají vysokou energii a sluneční gravitace je zde nedokáže udržet. Dodnes však není objasněn mechanismus, jak mohou být částice slunečního větru urychlovány na tak vysokou rychlost.

     Intenzita slunečního větru se zvyšuje po velkých slunečních erupcích. Působí na  magnetické póly planet a komet. Způsobuje ionizaci zemské atmosféry, která se projevuje výskytem polární záře, poruchou příjmu na krátkých rádiových vlnách (Dellingerův efekt) či kolísání a výpadky v elektrické síti.

     Ionosféra je tvořena několika neviditelnými vrstvami iontů a elektronů, které jsou ve výšce 80 - 100 km nad povrchem Země. Je vytvářena ultrafialovým zářením Slunce, které ionizuje atomy a molekuly ve vrchní vrstvě ovzduší. Ionosféra umožňuje dálkové spojení pomocí radiových vln, které se od ní zpět odrážejí zase k Zemi.

     Planeta Země je před Slunečním větrem částečně chráněna svým magnetickým polem.

     Zkoumání slunečního větru bylo prováděno v rámci obsáhlejšího vědeckého programu na družicích HEOS (ESRO) a celou řadou družic USA Explorer. Výzkum probíhal i v rámci programu Apollo na Měsíci.

Zdroj: Wikipedia.org

 

Solar wind - Sluneční vítr

Sluneční vítr - abstrakce, Solar wind

Source: http://sec.gsfc.nasa.gov/popscise.jpg

This file is in the public domain because it was solely created

by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material

is not protected by copyright unless noted                           

Sluneční erupce nepřináší jen jedinečnou světelnou podívanou, ale mohou také ovlivnit elektrické přenosy pozemských komunikačních zařízení a napáchat rozsáhlé škody. Například v roce 1958 byl poškozen podmořský komunikační kabel v Atlantiku a v roce 1972 telekomunikační kabely na severozápadě USA. V říjnu 1980 utrpělo škody elektrické vedení mezi Winnipegem a Minneapolisem a v roce 1989 transformátory elektrárny v Quebecku, což vyvolalo devítihodinový výpadek elektřiny v USA i Kanadě. Magnetické bouře působí také na rostliny a živočichy.

The above plot, updated on March 1, 2008, is the current sunspot cycle provided by the daily sunspot service at www.sec.noaa.gov/SolarCycle/

Výše znázorněný graf, aktualizováno  znázorňujeje cca 11 letý cyklus slunečních skvrn který je zjišťován denně viz  současný stav na www.sec.noaa.gov/SolarCycle/

Solar flare (eruptions)brings not only a unique light show, but can also affect the electrical transmissions terrestrial communications equipment and cause extensive damage. For example, in 1958, was damaged undersea communications cable in the Atlantic in 1972, telecommunication cables in the American Northwest. In October 1980 suffered damage electrical wiring between Winnipeg and Minneapolis and in 1989 power transformers in Quebec, sparking a nine hour power outage in the U.S. and Canada. Magnetic storms also affects plants and animals.

The solar wind is a stream of particles that comes from the sun. Usually has a speed of around 450 km / s (1.5 ‰ speed of light). If from other stars than our Sun, is called stellar wind.
     The source of the solar wind is solar corona. Its temperature is so high that the local particles have high energy and solar gravity is not able to keep. To date, however the mechanism is not understood how they can be solar wind particles accelerated at such a high speed.
      The intensity of the solar wind increases after large solar flares. It acts on the magnetic poles of planets and comets. Causes ionization of the atmosphere, which is reflected in the occurrence of auroras, eating disorders on short radio waves (Dellingerův effect) or fluctuations and interruptions in power supply.
      The ionosphere is a series of invisible layers of ions and electrons, which are at a height of 80 to 100 kilometers above the Earth's surface. It is created Sun's ultraviolet light that ionizes the atoms and molecules in the upper layer of the atmosphere. The ionosphere allows remote connection using radio waves that are reflected back from her back to Earth.

      Planet Earth is the solar wind before partially protected by its magnetic field.

      Exploring the solar wind has been carried out within the broader scientific program of satellite HEOS (ESRO) and a number of U.S. satellites Explorer. The research was conducted in the framework of the Apollo program to the Moon.

Source: Wikipedia.org

SPACE WEATHER on Line

 

 Source :NOAA

Space Weather Prediction Center

National Oceanic and Atmospheric Administration

SPACE WEATHER  for Business and Accounting    

 

Textové pole: Copyright © 2002-2023, astrofin.cz,  All Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.
Textové pole: Currently– V současnosti   2022 Aktualmente        
Textové pole: 7.4. 2020Prague
Czech Republik
(12:00,GMT+1)

https://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

Space Weather Prediction Center

National Oceanic and Atmospheric Administration https://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts