SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 Tento týden dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Vybrané aspekty a hlavní signály týdne

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

Pondělí 1.3.

Měsíc Trigon Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost. Odpovědné funkce a organizační schopnosti, smysl pro povinnost, úspěch i zámožnost.

Úterý 2.3.

Měsíc Kvadratura Pluto

Konflikt představivosti a sexuality, citová rozervanost, fanatismus, domýšlivost, sebepřecenění, netrpělivost, nízké požitkářství, nutkavé jednání, vykolejení z normálního života, nebezpečí izolace od okolního světa.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literár nebo jako právník.

Venuše Sextil Uran

Náhlé a nečekané lásky i přátelství, prudké citové prožitky, četné mimomanželské vztahy, touha po nezvyklých vztazích, romantismus, četné změny. Láska k umění a k filmu a v této oblasti i značné tvůrčí schopnosti. Estetika značně avantgardní.

Středa 3.3.

Měsíc Trigon Venuše

Láska k požitkům a k umění, oblíbenost, optimismus, veselost, značná erotická představivost posiluje citovou stránku osobnosti. Jedinec dbá na svůj vzhled, má příjemné a vybrané chování a vystupování. Hlad po dojmech a zážitcích, zájem o estetiku, okouzlujíc. ale někdy i měkkost a nestálost. Konstelace dobrá pro manželství a rodinu.

Měsíc Kvadratura Saturn (

Deprese, pesimismus, melancholie, mrzutost, pocit méněcennosti, snížená vitalita, topornost, bojácnost, skleslost, neoblíbenost, citové neuspokojení a vyprahnutí, někdy sterilita. Manželství neuspokojivé, nebezpečí chudoby a ztráty jmění, špatní přátelé.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

Čtvrtek 4.3.

Měsíc Sextil Pluto

Velká a plodná představivost, tvořivý talent. Plodnost, dobrý úsudek, okultní nadání, výstřednost,  dramatická osobnost s hlubokým vnitřním životem a se snahou posuzovat vše ze široké perspektivy.  

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

Pátek 5.3.

Měsíc Sextil Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost. Odpovědné funkce a organizační schopnosti, smysl pro povinnost, úspěch i zámožnost. Charakter uzavřený s konzervativními sklony.

 

 

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

Sobota 6.3.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník

Neděle 8.3.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

 

 

 

 

 Weekly

 

Selected aspects and main signals of the week
Selected aspects with minimal orbis.
Monday 1.3.
Moon Trigon Saturn
Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy. Responsible functions and organizational skills, sense of duty, success and wealth.
Tuesday 2.3.
Moon Quadrature Pluto
Conflict of imagination and sexuality, emotional disunity, bigotry, conceit, self-overestimation, impatience, low indulgence, compulsive behavior, derailment from normal life, danger of isolation from the outside world.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, literary or as a lawyer.
Venus Sextil Uranus
Sudden and unexpected love and friendship, strong emotional experiences, numerous extramarital relationships, desire for unusual relationships, romanticism, numerous changes. Love of art and film and in this area also considerable creative abilities. Aesthetics considerably avant-garde.
Wednesday 3.3.
Moon Trigon Venus
Love of pleasures and art, popularity, optimism, cheerfulness, considerable erotic imagination strengthens the emotional side of the personality. The individual takes care of his appearance, has a pleasant and selected behavior and demeanor. Hunger for impressions and experiences, interest in aesthetics, enchanting. but sometimes softness and instability. Constellation good for marriage and family.
Moon Quadrature Saturn (
Depression, pessimism, melancholy, annoyance, feeling of inferiority, decreased vitality, awkwardness, timidity, depression, unpopularity, emotional dissatisfaction and aridity, sometimes sterility. Marriage unsatisfactory, danger of poverty and loss of wealth, bad friends.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.
Thursday 4.3.
Moon Sextil Pluto
Great and fruitful imagination, creative talent. Fertility, good judgment, occult talent, eccentricity, dramatic personality with a deep inner life and an effort to judge everything from a broad perspective.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.
Friday 5.3.
Moon Sextile Saturn
Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy. Responsible functions and organizational skills, sense of duty, success and wealth. Character closed with conservative inclinations.


Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.
Saturday 6.3.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer
Sunday 8.3.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 31.12.2020(19:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2021  gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

1.1.2021 Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)