SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast monthly

 dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Předpověď  - Forecast  :

 

Celý měsíc listopad bude z astrologického pohledu poněkud divočejší. Od 10.11 .nastanou varující signály od konstelací Merkuru s Marsem které jsou ve znamení Štíra a jsou v opozici na Uran ve znamení Býka jsou v kvadratuře se Saturnem ve znamení Vodnáře. Jsou to mimo jiné signály možné velké volatility na burzách   včetně výpadků počítačových síti atp. Ve středu 19.11.  nastane částečné zatmění Měsíce což signalizuje vzedmutí všech emocí zejména  u slabších povah.

Od 18.11. do 22.11.je Slunce  ve znamení Štíra a vytváří konstelace s ostatními planetami čistě disharmonické  a to ještě postupné, konkrétně  kvadratury což signalizuje, že děje se budou vyvíjet většinou dramaticky.

Naštěstí závěr měsíce listopad má pozice planet opět positivně naladěné zejména přechody Slunce a Merkuru do nových  znamení. Zavládne  velmi příznivé klima ve společnosti. Dobrá jednání a dohody.


Forecast
The whole month of November will be a bit wilder from an astrological point of view. From November 10, warning signals from the constellations of Mercury with Mars, which are in the sign of Scorpio and are in opposition to Uranus in the sign of Taurus, are in quadrature with Saturn in the sign of Aquarius. These are, among other things, signals of possible high volatility on stock exchanges, including outages of computer networks, etc. On Wednesday 19.11. there will be a partial lunar eclipse, which signals the rise of all emotions, especially in weaker characters.
From 18.11. until November 22nd, the Sun is in the sign of Scorpio and creates constellations with other planets purely disharmonious, even more gradual, specifically quadrature, which signals that the events will develop mostly dramatically.
Fortunately, at the end of November, the position of the planets is again in a positive mood, especially the transitions of the Sun and Mercury into new signs. There will be a very favorable climate in society. Good negotiations and agreements.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 31.12.2020(19:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2021  gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

1.1.2021 Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)