SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 Tento týden dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Vybrané aspekty a hlavní signály týdne

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

 

Pondělí 17.5. až neděle 23.5.

 

Začátek týdne doznívá vliv konstelací, které připouštěly možnost komplikací v počítačových sítích včetně k dopadu do průmyslových  oborů.

Od 20.5. do konce týdne 23.5. je  vyšší pravděpodobnost různých podvodů  mezi subjekty na trhu, ale i normálním životě. jak signalizují aspekty Slunce kvadrát Jupiter a Merkur  kvadrát Neptun. Není vhodná doba na uzavírání smluv a jednání s neznámými investory, byť by vypadali  kdo ví jak dobře. Na různé viry také pozor.

 

 Weekly

 

Monday 17.5. until Sunday 23.5.

 

The beginning of the week is ending with the influence of constellations, which allowed the possibility of complications in computer networks, including the impact on industries.

From 20.5. until the end of the week 23.5. there is a higher probability of various frauds between market players, but also normal life. as aspects of the Sun quadrate Jupiter and Mercury quadrate Neptune signal. This is not a good time to sign contracts and negotiate with unknown investors, even if they know who knows how well. Also watch out for various viruses.

.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 31.12.2020(19:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2021  gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

1.1.2021 Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)